فرش 1200 شانه به دلیل کیفیت ، ظرافت ، زیبایی و مرغوبیت در نوع بافت و نخ در میان مردم مورد استقبال و محبوبیت خاصی قرار گرفته است .  
فرش های 1200 شانه نسبت به فرش های 1000 شانه و 700 شانه دارای ظرافت و ریزبافتی منحصر به فردی هستند که همین امر باعث تفاوت در طراحی نقوش در این فرش می شود . این طرح ها  فقط روی تراکم بالا طراحی و بافت می شوند.شانه به تعداد گره بافت شده در یک متر عرضی گفته میشود .